Αξιοποίηση βιομάζας

Ορισμός της Βιομάζας

Στην οδηγία 2000/76 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2000, για την αποτέφρωση των αποβλήτων, γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ των στερεών αποβλήτων και της βιομάζας, και διασαφηνίζονται οι προδιαγραφές, οι οποίες πρέπει να τηρούνται στις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης αποβλήτων. Ως βιομάζα νοούνται τα προϊόντα που συνίστανται από το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε φυτικής ύλης, γεωργικής ή δασικής προέλευσης, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την ανάκτηση του ενεργειακού περιεχομένου. Ως βιομάζα λογίζονται επίσης βάσει του άρθρου 2, παράγραφος 2, στοιχείο α, σημεία i) - v) οι εξής κατηγορίες:
  • Φυτικά απόβλητα της γεωργίας και της δασοκομίας.
  • Φυτικά απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων, εφόσον ανακτάται η εκλυόμενη θερμότητα.
  • Ινώδη φυτικά απόβλητα από την παραγωγή παρθένου χαρτοπολτού και από την παραγωγή χάρτου από χαρτοπολτό, εφόσον για τα απόβλητα αυτά εφαρμόζεται διαδικασία συναποτέφρωσης στον τόπο παραγωγής και η εκλυόμενη θερμότητα ανακτάται.
  • Απόβλητα ξύλου εκτός αυτών τα οποία ενδέχεται να περιέχουν αλογονούχες οργανικές ενώσεις ή βαρέα μέταλλα ως αποτέλεσμα της κατεργασίας τους με συντηρητικά ξύλου ή ως αποτέλεσμα επίστρωσης και τα οποία περιλαμβάνουν ιδίως απόβλητα ξύλου προερχόμενα από οικοδομικές δραστηριότητες και κατεδαφίσεις.
  • Απόβλητα φελλού.

 

Αξιοποίηση Βιομάζας

Η κρίση των τιμών του πετρελαίου το 1973 ήταν μεγάλη πρόκληση και η αναζήτηση πηγών ενέργειας άρχισε ήδη να καλλιεργείται προκειμένου να γίνει υποκατάσταση του πετρελαίου όπου αυτό ήταν δυνατόν. Οι ήπιες μορφές ενέργειας (βιομάζα, ηλιακή, αιολική) που είχαν εγκαταληφθεί λόγω της προσφερομένης χαμηλής τιμής του πετρελαίου, ήλθαν πάλι στην επιφάνεια και η αναδρομή στο παρελθόν για τον τρόπο χρήσης τους ήταν επιβεβλημένη, όπως εξ΄άλλου συμβαίνει και σε πολλούς άλλους τομείς. Η χρήση των ήπιων μορφών ενέργειας δεν είναι δυνατόν να λύσουν το ενεργειακό πρόβλημα στο σύνολό του, αλλά συμμετέχοντας σε ένα μεγάλο ποσοστό ασκούν μια διαρκή πίεση στις τιμές του πετρελαίου,για την διατήρηση της οικονομικής ισορροπίας, μέχρις ότου η επιστήμη να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα προσφέροντας βοήθεια ταυτόχρονα και στην ισορροπία του οικοσυστήματος.

Η βιομάζα είναι μία από τις ήπιες μορφές ενέργειας, ανεξάντλητη κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και φιλική πρός το περιβάλλον,το κύριο χαρακτηριστικό της είναι, ότι πρόκειται για ένα καθαρά φυσικό προϊόν, που παράγεται με την γνωστή διαδικασία της φωτοσύνθεσης.


Είδη βιομαζας

ΤΕΜΑΧΙΑ ΞΥΛΟΥ - ΤΣΙΠΣ - ΠΛΑΝΙΔΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ ΞΥΛΟΥ - ΤΣΙΠΣ - ΠΛΑΝΙΔΙΑ
Η.Κ.: 3000-4000 Kcal/Kgr
ΤΕΦΡΑ: 0,5-2 %
ΠΥΡΗΝΕΣ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝΠΥΡΗΝΕΣ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ
Η.Κ.: 3000-5500 Kcal/Kgr
ΤΕΦΡΑ: 3%    
ΤΕΜΑΧΙΑ ΞΥΛΟΥ - ΤΣΙΠΣ - ΠΛΑΝΙΔΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ ΞΥΛΟΥ - ΤΣΙΠΣ - ΠΛΑΝΙΔΙΑ
Η.Κ.: 3000-4000 Kcal/Kgr
ΤΕΦΡΑ: 0,5-2 %
ΟΡΥΖΟΦΛΟΙΟΣΟΡΥΖΟΦΛΟΙΟΣ
Η.Κ.: 2900 Kcal/Kgr
ΤΕΦΡΑ: 18-20 %
ΦΛΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΔΡΟΥΦΛΟΥΔΕΣ
ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΔΡΟΥ
Η.Κ.: 2200-1500 Kcal/Kgr
ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΩΝΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΩΝ
Η.Κ.: 3500 Kcal/Kgr
ΤΕΦΡΑ: 15 % (max)
ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΑ ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑΣ - ΛΕΙΟΤΡΙΒΗΜΕΝΑΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΑ ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑΣ - ΛΕΙΟΤΡΙΒΗΜΕΝΑ
Η.Κ.: 3500 Kcal/Kgr
ΣΚΟΝΗ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ (ΞΥΛΟΥ)ΣΚΟΝΗ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ (ΞΥΛΟΥ)
H.K.: 3500-4200 Kcal/Kgr
ΤΕΦΡΑ: 0,5 %
ΠΤΗΝΑΛΕΥΡΑΠΤΗΝΑΛΕΥΡΑ
H.K.: 6.256 kcal/kgr
ΤΕΦΡΑ: 6,75 %

Εγκαταστάσεις της εταιρίας

Αεροφωτογραφία των εγκαταστάσεων

Καπνοδόχος

Εξωτερική άποψη της μονάδος πριν την παράδοση.

Εξωτερική άποψη της μονάδος πριν την παράδοση του έργου της μονάδος,

Εσωτερικη αποψη της μοναδος.

Γενικη εσωτερικη αποψη της μοναδος. Διακρινονται ολες οι κυριες λειτουργιες και σταδια διαδικασιων της μοναδος.

Εσωτερική άποψη του θαλάμου καύσης

Γραφική απεικόνιση PLC controler απο υπολογιστή.

Πινακας ελεγχου και διαχειρισης της μοναδος με την χρηση αισθητηρων και PLC controlers.

Απορρίμματα καύσεως

Απορρίμματα καύσεως σε κάδο. Μετά την καύση της ύλης, όλα τα απορρίμματα ρίπτονται αυτόματα σε κάδο.

PLC - Scada

Άποψη λεβοτοστασίου

Άποψη μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 1MWel

Διαχείριση καυσαερίων τέφρας

Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής (ORC) 1MWel

Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής (ORC) 1MWel

Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής (ORC) 1MWel

Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής (ORC) 1MWel

Σιλό τροφοδοσίας